นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการสัมมนาชี้แจงและประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

        วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการสัมมนาชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ กากอุตสาหกรรม” โดยมีนายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการโรงงาน และบริษัทที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 94 คน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนโรงงานที่ประกอบกิจการรับบำบัด และกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยในปีนี้มุ่งเน้นกลุ่มโรงงานที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการลักษณะนี้ มาก่อน จำนวน 10 โรงงาน และโรงงานที่เคยเข้าร่วมโครงการลักษณะนี้มาแล้ว จำนวน 20 โรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการเเละการประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้เเล้วของกลุ่มโรงงานเป้าหมาย และเพื่อให้ผู้รับบำบัด กำจัดของเสียยกระดับมาตรฐานโรงงงาน เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่ ผู้ก่อกำเนิดของเสีย ณ ห้องเรนโบว์ 1 ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพมหานคร

 1. ที่ปรึกษาโครงการ
 2. บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 3. เลขที่ 56 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 18 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 4. โทรศัพท์ : 0 2877 0395-6
 5. อีเมล์โครงการ : wastewp.56@gmail.com
 6. Facebook โครงการ : โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย
 7. Line ID โครงการ :
 1. กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
 2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 3. ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 4. โทรศัพท์ 0 2202 4167, 0 2202 4195
 5. โทรสาร 0 2202 4003
 6. เว็บไซต์ : www.diw.go.th