ข่าวสารและกิจกรรม
  • ผลการจัดประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการ และพิธีมอบรางวัลฯ ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับ
    ผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม” ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Video Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการ และพิธีมอบรางวัลฯ ประจำปี 2563 ผ่าน Video Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM
  • คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ