กลุ่มเป้าหมาย

โรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ โดยแบ่งเป็น

  • โรงงานที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการลักษณะนี้มาก่อน จำนวน 10 โรงงาน
  • โรงงานที่เคยเข้าร่วมโครงการลักษณะนี้มาก่อน จำนวน 20 โรงงาน