เกี่ยวกับโครงการ

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตเป็นจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้แล้ว พบว่ากระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เกิดกากของเสียหรือวัสดุ เหลือใช้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอุตสาหกรรม ให้บริการกําจัดและบําบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรองรับและให้มี บริการแก่ผู้ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะกํากับดูแล โรงงานผู้รับบําบัด/กําจัดอย่างเข้มงวด แต่พบว่าการให้บริการของโรงงานผู้รับบําบัด/กําจัดยังมีประเด็น ในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ และบางครั้งมีข้อเรียนร้องจากประชาชน ทําให้ผู้ก่อกําเนิดกากอุตสาหกรรม ขาดความมั่นใจในการใช้บริการโรงงานผู้รับบําบัด/กําจัด และขาดข้อมูลสําหรับการพิจารณาคัดเลือก ผู้ให้บริการที่เหมาะสม ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสําคัญที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องดําเนินการส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานการจัดการหรือการให้บริการของโรงงานผู้รับบําบัด/กําจัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักวิชาการ เพื่อยกระดับการให้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ก่อกําเนิดกากอุตสาหกรรมในการ เลือกใช้บริการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดําเนินการโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียมาตั้งแต่ ปี 2553 โดยมุ่งหวังให้โรงงานผู้รับบําบัด/กําจัดกากอุตสาหกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาการให้บริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงงานผู้รับบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มีการให้บริการที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักวิชาการแก่สาธารณชนและผู้ก่อกําเนิดกากอุตสาหกรรม
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมิน ด้านจัดการสิ่งแวดล้อม

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. โรงงานผู้รับบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลําดับที่ 101 105 และ 106
2. โรงงานลําดับอื่นๆ ที่มีการใช้สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบ และมีการเพิ่ม การประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 101 105 หรือ 106

 

สนใจเข้าร่วมโครงการประจำปี 2562