ติดต่อเรา

75/6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0 2202 4167-8
โทรสาร: 0 2202 4003
http://www2.diw.go.th/iwmb/
iwmb@diw.go.th
อ่านเพิ่มเติม
75/6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0 2202 4167-8
โทรสาร: 0 2202 4003
http://www2.diw.go.th/iwmb/
iwmb@diw.go.th
อ่านเพิ่มเติม
82/277 หมู่บ้านซิเมนต์ไทย ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร: 0 2587 3047
โทรสาร: 0 2587 3048
https://www.sid-enconsult.com/
อ่านเพิ่มเติม

จำนวนโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน

36

ปี 2560

28

EEC

42

ปี 2561