หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับการให้บริการบําบัด กําจัดกากอุตสสาหกรรม ประกอบด้วย ข้อกําหนดในการตกลงรับเข้ามาดําเนินการในโรงงาน การขนส่ง รับและเก็บกักก่อนนําเข้าสู่กระบวนการต่อไป การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การรีไซเคิล การบําบัด กําจัดสิ่งปฏิกูลลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จนกระทั่งการบําบัด กําจัดมลพิษที่เกิดจากการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมทุกประเภทกิจการ จัดการกากอุตสาหกรรมที่มีการดําเนินงานในเชิงอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนโรงงานในลําดับประเภทที่ 101, 105 และ106 รวมถึงโรงงานลําดับบประเภทอื่นๆ ที่มีการรับกากอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นวัตถุดิบ

 

1.เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
2.เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงงานรีไซเคิล และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

 

***หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร***