โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวสาร/กิจกรรมโครงการ

  • วีดิทัศน์โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปี 2561

  • การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย และพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

  • ผลการพิจารณาให้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานการจัดการกากอุตสาหกรรม ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม” โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย”ประจำปีงบประมาณ 2561

  • รายชื่อโรงงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561

  • ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงงานเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ

  • ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงงานสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม “โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561”

  • สัมมนาชี้เเจงเเละประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครโรงงานเข้าร่วม โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561