โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของโรงงาน

คุณสมบัติของโรงงานที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • เป็นโรงงานที่ให้บริการรับบำบัด และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งโรงงานลำดับที่ 101 105 106 และกลุ่มโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ

  • เป็นโรงงานที่ไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเคยมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา แต่สามารถยุติหรือแก้ไขข้อร้องเรียนเสร็จสิ้นแล้ว

  • เป็นโรงงานที่มีการประกอบกิจการจริงในปัจจุบัน และตรงตามใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

  • ผู้บริหารโรงงานมีความมุ่งมั่นในการยกระดับวิธีการปฏิบัติงานบำบัด และกำจัดกากอุตสาหกรรมให้มีความเป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • มีทีมงานที่จะให้ความร่วมมือในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ดีตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ

สิทธิประโยชน์ของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ

  • ได้รับคำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับประเภทกิจการโรงงาน

  • ได้รับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับประเภทกิจการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

  • เป็นโรงงานที่มีการประกอบกิจการจริงในปัจจุบัน และตรงตามใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

  • โรงงานที่ผ่านการประเมินและอยู่ในข่ายได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานจะได้รับมอบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับประเภทกิจการเพื่อแสดงต่อสาธารณะ