โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย

2. เพื่อพัฒนาการให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีการให้บริการที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักวิชาการแก่สาธารณชนและผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม