โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561

ความเป็นมาของโครงการ

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นและนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้แล้ว พบว่ากระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เกิดกากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอุตสาหกรรมให้บริการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรองรับและให้มีบริการแก่ผู้ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะกำกับดูแลโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดอย่างเข้มงวด แต่พบว่าการให้บริการของโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดยังมีประเด็นในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ และบางครั้งมีข้อร้องเรียนจากประชาชน ทำให้ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมขาดความมั่นใจในการใช้บริการโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัด และขาดข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องดำเนินการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดการหรือการให้บริการของโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ เพื่อยกระดับการให้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมในการเลือกใช้บริการ