โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพี้นที่ EEC

กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย

ความเป็นมาของโครงการ

จากแนวคิดของรัฐบาลเพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน ซึ่งดำเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง สำหรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ประกอบด้วย (1) การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ได้แก่ ยานยนต์ทันสมัย อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพ แปรรูปอาหาร และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ (2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ได้แก่ หุ่นยนต์ อากาศยาน เศรษฐกิจดิจิทัล บริการทางการแพทย์ครบวงจร และเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ โดยส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว มีการบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงทั้งระบบและมีประสิทธิภาพ การให้สิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน การพัฒนาเมืองและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ การดำเนินการด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ การพัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพและพอเพียงกับอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว และอุปโภคบริโภค และประเมินผลกระทบต่อประชาชน

การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก และนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้แล้ว พบว่าอีกมิติหนึ่งกระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เกิดกากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ และที่ผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอุตสาหกรรมให้บริการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรองรับและให้บริการแก่ผู้ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบการให้บริการของผู้ให้บริการขนส่งและบำบัดกำจัด สิ่งปฏิกูลยังมีประเด็นในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ ในบางครั้งพบข้อร้องเรียนจากประชาชน และประการสำคัญ ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมยังขาดความมั่นใจในระบบการให้บริการ และขาดข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้บริการที่เหมาะสม จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องเข้ามาดำเนินการพัฒนามาตรฐานการจัดการหรือการให้บริการจำกัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลฯ ของผู้ให้บริการให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมาย ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้เริ่มโครงการจัดระดับมาตรฐานการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมขึ้นมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นแรงผลักดันหนึ่งให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวไปสู่การพัฒนาพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ 2553 เป็นต้นมา ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2560 จึงมีเป้าหมายที่จะผลักดันโรงงานที่รับดำเนินการบำบัด/กำจัด ให้มีการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น