โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ปีงบประมาณ 2560

โปรแกรมประยุกต์สำหรับการประเมินตนเอง

  • โปรแกรมประยุกต์สำหรับการประเมินตนเอง ของโรงงานรีไซเคิล และรับบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย
  • โปรแกรมประยุกต์สำหรับการประเมินตนเอง ของโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
  • โปรแกรมประยุกต์สำหรับการประเมินตนเอง ของโรงงานรีไซเคิล และรับบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นของเสียอันตราย