โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553- 2556

  • คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2553

  • คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2554

  • คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2556

  • คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2557

  • คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2558