โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ปีงบประมาณ 2560

ข่าวสาร/กิจกรรมโครงการ

  • การสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปี 2560 และพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานจัดการกากอุตสาหกรรม
  • ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาปิดตัวพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2560
  • เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงงานคัดเเยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
  • เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงงานรีไซเคิล และบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรม
  • รายชื่อโรงงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียปีงบประมาณ 2560
  • ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
  • เชิญชวนเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ปีงบประมาณ 2560
  • หลักเกณฑ์การให้การรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม