โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ปีงบประมาณ 2560

กลุ่มเป้าหมาย

  • เป็นโรงงานที่ให้บริการรับบำบัด และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101, 105 และ 106

  • เป็นโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบ ลำดับที่อื่นๆ

  • เป็นโรงงานที่มีการดำเนินการคัดแยก รีไซเคิล และบำบัด กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง