โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ปีงบประมาณ 2560

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นมาตรฐานเกิดการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

2. เพื่อลดปัญหาการตัดราคาการกำจัดกาก และการจัดการของเสียอย่างไม่ถูกต้อง

3. เพื่อวางแนวทางให้ผู้ประกอบการใช้ในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับจัดการกากอุตสาหกรรม