โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ปีงบประมาณ 2560

ความเป็นมาของโครงการ

การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้แล้วพบว่าในกระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดกากของเสียหรือวัสดุ ไม่ใช้แล้วและยังอาจเกิดปัญหามลพิษขึ้นที่ผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มี อุตสาหกรรมที่ให้บริการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรองรับ และให้บริการแก่ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่าการให้บริการของผู้ให้บริการขนส่งและบำบัดกำจัดสิ่งปฏิกูลฯยังมีประเด็นในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ และในบางครั้งมีข้อร้องเรียนจากประชาชน และประการสำคัญผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมยังขาดความมั่นใจ ในระบบการให้บริการและขาดข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการหรือการให้บริการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลฯ ของผู้ให้บริการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมาย และได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2553 และในปี2560กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดให้มีโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียขึ้นอีกครั้งนับเป็นปีที่7แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นแรงผลักดันหนึ่งเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม