นายบรรงจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการและพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562  

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการและพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมีนางนุชนาถ สุพรรณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนา พร้อมด้วยผู้ประกอบการ บริษัทที่ปรึกษาโครงการ และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัมมนาจำนวน 138 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

               โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ และพิธีมอบรางวัลโครงการของกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นเวทีกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการกำกับดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากสังคม จากผลการดำเนินงานโครงการมีโรงงานที่ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม จำนวนทั้งสิ้น 57 ราย

     

 

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพบรรยากาศในงานสัมมนาได้ทาง OR CODE หรือ ลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/open?id=17oEIOFyZt0EhRlB9LDAiPUzsnxy_YLNl