งานสัมมนาชี้แจ้งและประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     นายบรรงจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานสัมมนาชี้แจ้งและประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครโรงงานเข้าร่วม “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานสัมมนาชี้แจ้งและประชาสัมพันธ์ เพื่อสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงานถึงที่มาของการจัดงานสัมมนา พร้อมด้วยผู้ประกอบการ บริษัทที่ปรึกษาโครงการ และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัมมนาจำนวน 152 คน ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

       การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการของเสีย ที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย พัฒนาการให้การบริการ และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้เป็นไปหลักวิชาการ รวมถึงเป็นการแผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโรงงานผู้รับบำบัด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามาเข้าไปสมัครได้ที่  www.induswaste.com  หรือ โทรสอบถาม 0 2587 3047 ต่อ 115

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น