โรงงานที่ได้รับมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม

โรงงานที่ได้รับมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2553-2554 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2556 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2557 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2558 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2560 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 เอกสารเผยเเพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ปี 60 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553- 2558 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2554 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม […]

ข่าวสาร/กิจกรรมโครงการ

ข่าวสาร/กิจกรรมโครงการ วีดิทัศน์โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปี 2561 การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย และพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ผลการพิจารณาให้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานการจัดการกากอุตสาหกรรม ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม” โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย”ประจำปีงบประมาณ […]

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของโรงงาน

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของโรงงาน คุณสมบัติของโรงงานที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นโรงงานที่ให้บริการรับบำบัด และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งโรงงานลำดับที่ 101 105 106 และกลุ่มโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ เป็นโรงงานที่ไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเคยมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา แต่สามารถยุติหรือแก้ไขข้อร้องเรียนเสร็จสิ้นแล้ว เป็นโรงงานที่มีการประกอบกิจการจริงในปัจจุบัน และตรงตามใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ผู้บริหารโรงงานมีความมุ่งมั่นในการยกระดับวิธีการปฏิบัติงานบำบัด และกำจัดกากอุตสาหกรรมให้มีความเป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง […]

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย โรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ 106 โรงงานลำดับอื่นๆ ที่มีการใช้สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบ และมีการเพิ่มการประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 101 105 หรือ 106 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย 2. เพื่อพัฒนาการให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีการให้บริการที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักวิชาการแก่สาธารณชนและผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561

ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นและนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้แล้ว พบว่ากระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เกิดกากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอุตสาหกรรมให้บริการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรองรับและให้มีบริการแก่ผู้ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะกำกับดูแลโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดอย่างเข้มงวด แต่พบว่าการให้บริการของโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดยังมีประเด็นในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ และบางครั้งมีข้อร้องเรียนจากประชาชน ทำให้ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมขาดความมั่นใจในการใช้บริการโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัด และขาดข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องดำเนินการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดการหรือการให้บริการของโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ เพื่อยกระดับการให้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมในการเลือกใช้บริการ โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ […]