โปรแกรมประยุกต์สำหรับการประเมินตนเอง

โปรแกรมประยุกต์สำหรับการประเมินตนเอง โปรแกรมประยุกต์สำหรับการประเมินตนเอง ของโรงงานรีไซเคิล และรับบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย โปรแกรมประยุกต์สำหรับการประเมินตนเอง ของโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย โปรแกรมประยุกต์สำหรับการประเมินตนเอง ของโรงงานรีไซเคิล และรับบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นของเสียอันตราย โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ปีงบประมาณ 2560

โรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน

โรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมปี2560 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553- 2556 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2554 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2556 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 […]

ข่าวสาร/กิจกรรมโครงการ

ข่าวสาร/กิจกรรมโครงการ การสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปี 2560 และพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานจัดการกากอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาปิดตัวพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2560 เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงงานคัดเเยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงงานรีไซเคิล และบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรม รายชื่อโรงงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียปีงบประมาณ 2560 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ปีงบประมาณ 2560 หลักเกณฑ์การให้การรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้แล้วพบว่าในกระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดกากของเสียหรือวัสดุ ไม่ใช้แล้วและยังอาจเกิดปัญหามลพิษขึ้นที่ผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มี อุตสาหกรรมที่ให้บริการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรองรับ และให้บริการแก่ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่าการให้บริการของผู้ให้บริการขนส่งและบำบัดกำจัดสิ่งปฏิกูลฯยังมีประเด็นในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ และในบางครั้งมีข้อร้องเรียนจากประชาชน และประการสำคัญผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมยังขาดความมั่นใจ ในระบบการให้บริการและขาดข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการหรือการให้บริการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลฯ ของผู้ให้บริการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมาย และได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2553 และในปี2560กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดให้มีโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียขึ้นอีกครั้งนับเป็นปีที่7แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นแรงผลักดันหนึ่งเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ […]

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย เป็นโรงงานที่ให้บริการรับบำบัด และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101, 105 และ 106 เป็นโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบ ลำดับที่อื่นๆ เป็นโรงงานที่มีการดำเนินการคัดแยก รีไซเคิล และบำบัด กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง   โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ปีงบประมาณ 2560

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นมาตรฐานเกิดการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน 2. เพื่อลดปัญหาการตัดราคาการกำจัดกาก และการจัดการของเสียอย่างไม่ถูกต้อง 3. เพื่อวางแนวทางให้ผู้ประกอบการใช้ในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับจัดการกากอุตสาหกรรม โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ปีงบประมาณ 2560

ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้แล้วพบว่าในกระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดกากของเสียหรือวัสดุ ไม่ใช้แล้วและยังอาจเกิดปัญหามลพิษขึ้นที่ผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มี อุตสาหกรรมที่ให้บริการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรองรับ และให้บริการแก่ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่าการให้บริการของผู้ให้บริการขนส่งและบำบัดกำจัดสิ่งปฏิกูลฯยังมีประเด็นในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ และในบางครั้งมีข้อร้องเรียนจากประชาชน และประการสำคัญผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมยังขาดความมั่นใจ ในระบบการให้บริการและขาดข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการหรือการให้บริการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลฯ ของผู้ให้บริการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมาย และได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2553 และในปี2560กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดให้มีโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียขึ้นอีกครั้งนับเป็นปีที่7แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นแรงผลักดันหนึ่งเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ […]