โรงงานที่ได้รับมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม

โรงงานที่ได้รับมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2553-2554 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2556 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2557 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2558 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2560 โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพี้นที่ EEC

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2553- 2560 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2553 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2554 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2555 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2556 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2557 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2558 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2560 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553- […]

ข่าวสาร/กิจกรรมโครงการ

ข่าวสาร/กิจกรรมโครงการ การสัมมนาการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย และพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม รายชื่อโรงงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ (MOU)ภายใต้ “โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC” กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ […]

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของโรงงาน

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของโรงงาน สิทธิประโยชน์ของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับคำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับประเภทกิจการโรงงาน ได้รับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับประเภทกิจการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โรงงานที่ผ่านการประเมินและอยู่ในข่ายได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานจะได้รับมอบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับประเภทกิจการเพื่อแสดงต่อสาธารณะ โรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานฯ ในระดับเหรียญทองต่อเนื่อง 3 ปี จะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ได้อีก 1 ปี โดยที่โรงงานไม่ต้องขอการรับรอง โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพี้นที่ EEC

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โรงงานที่รับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขึ้นทะเบียนโรงงานในลำดับที่ 101 105 และ 106 โรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพี้นที่ EEC

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการของเสียให้เป็นมาตรฐานเกิดการจัดการของเสียในพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน 2. เพื่อลดปัญหาการตัดราคาการกำจัดกาก และการจัดการของเสียอย่างไม่ถูกต้อง 3. เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นความรู้ ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรมในการจัดการกากอุตสาหกรรม 4. เพื่อลดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพี้นที่ EEC

ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการจากแนวคิดของรัฐบาลเพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน ซึ่งดำเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง สำหรับ 10 […]