กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย โรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ 106 โรงงานลำดับอื่นๆ ที่มีการใช้สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบ และมีการเพิ่มการประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 101 105 หรือ 106 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย 2. เพื่อพัฒนาการให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีการให้บริการที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักวิชาการแก่สาธารณชนและผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561

ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นและนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้แล้ว พบว่ากระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เกิดกากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอุตสาหกรรมให้บริการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรองรับและให้มีบริการแก่ผู้ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะกำกับดูแลโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดอย่างเข้มงวด แต่พบว่าการให้บริการของโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดยังมีประเด็นในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ และบางครั้งมีข้อร้องเรียนจากประชาชน ทำให้ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมขาดความมั่นใจในการใช้บริการโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัด และขาดข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องดำเนินการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดการหรือการให้บริการของโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ เพื่อยกระดับการให้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมในการเลือกใช้บริการ โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ […]

โรงงานที่ได้รับมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม

โรงงานที่ได้รับมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2553-2554 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2556 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2557 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2558 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2560 โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพี้นที่ EEC

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2553- 2560 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2553 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2554 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2555 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2556 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2557 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2558 รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2560 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553- […]

ข่าวสาร/กิจกรรมโครงการ

ข่าวสาร/กิจกรรมโครงการ การสัมมนาการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย และพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม รายชื่อโรงงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ (MOU)ภายใต้ “โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC” กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ […]

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของโรงงาน

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของโรงงาน สิทธิประโยชน์ของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับคำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับประเภทกิจการโรงงาน ได้รับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับประเภทกิจการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โรงงานที่ผ่านการประเมินและอยู่ในข่ายได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานจะได้รับมอบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับประเภทกิจการเพื่อแสดงต่อสาธารณะ โรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานฯ ในระดับเหรียญทองต่อเนื่อง 3 ปี จะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ได้อีก 1 ปี โดยที่โรงงานไม่ต้องขอการรับรอง โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพี้นที่ EEC