ผลการพิจารณาให้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานการจัดการกากอุตสาหกรรมภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   

บรรยากาศงานสัมมนาชี้แจ้งและประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โรงงานที่ได้รับมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม

โรงงานที่ได้รับมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2553-2554 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2556 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2557 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2558 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ประจำปี 2560 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 เอกสารเผยเเพร่ข้อมูลโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ปี 60 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553- 2558 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2554 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม […]

ข่าวสาร/กิจกรรมโครงการ

ข่าวสาร/กิจกรรมโครงการ วีดิทัศน์โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปี 2561 การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย และพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ผลการพิจารณาให้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานการจัดการกากอุตสาหกรรม ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม” โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย”ประจำปีงบประมาณ […]

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของโรงงาน

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของโรงงาน คุณสมบัติของโรงงานที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นโรงงานที่ให้บริการรับบำบัด และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งโรงงานลำดับที่ 101 105 106 และกลุ่มโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ เป็นโรงงานที่ไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเคยมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา แต่สามารถยุติหรือแก้ไขข้อร้องเรียนเสร็จสิ้นแล้ว เป็นโรงงานที่มีการประกอบกิจการจริงในปัจจุบัน และตรงตามใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ผู้บริหารโรงงานมีความมุ่งมั่นในการยกระดับวิธีการปฏิบัติงานบำบัด และกำจัดกากอุตสาหกรรมให้มีความเป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง […]

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย โรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ 106 โรงงานลำดับอื่นๆ ที่มีการใช้สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบ และมีการเพิ่มการประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 101 105 หรือ 106 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย 2. เพื่อพัฒนาการให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงงานผู้รับบำบัด และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีการให้บริการที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักวิชาการแก่สาธารณชนและผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561