เปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ
เปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ

โปรแกรมประยุกต์สำหรับการประเมินตนเอง

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับการให้บริการบําบัด กําจัดกากอุตสสาหกรรม

สมัครเข้าร่วมโครงการ

รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562

จำนวนโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน

36

ปี 2560

28

EEC

42

ปี 2561

โครงการที่ผ่านมา