เปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ
เปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ

โปรแกรมประยุกต์สำหรับการประเมินตนเอง

จำนวนโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน

36

ปี 2560

28

EEC

42

ปี 2561

โครงการที่ผ่านมา