งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการและพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562
งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการและพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562

โปรแกรมประยุกต์สำหรับการประเมินตนเอง

งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการและพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

              นายบรรงจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการและพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม […]

จำนวนโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน

36

ปี 2560

28

EEC

42

ปี 2561

โครงการที่ผ่านมา